Dessa villkor (”Villkor”, ”Avtal”) är ett avtal mellan Odin Target AB (”Webbplatsoperatör”, ”oss”, ”vi” eller ”vår”) och dig (”Användare”, ”du” eller ” din”). Detta avtal anger de allmänna villkoren för din användning av webbplatsen odintarget.com och någon av dess produkter eller tjänster (sammantaget ”Webbplats” eller ”Tjänster”).

Allmänt
Om du är under 18 år måste du ha tillstånd från din vårdnadshavare för att beställa från oss. Alla försök till bedrägeri kommer att polisanmälas.

Betalningsmetoder
Frakt

Leverans
Normalt har vi alla produkter i lager, skulle detta inte vara fallet kommer vi att kontakta dig angående om du vill vänta eller annullera din beställning utan kostnad.

Beställningar i andras namn
Det är inte tillåtet att lägga beställningar i någon annans namn eller adress utan dennes vetskap och godkännande. Alla bedrägeriförsök kommer att polisanmälas. Vi loggar din IP vid varje beställning.

Klagomål / återkrav / avbokning
Mottagaren ansvarar för att i samband med mottagandet av paketet kontrollera att leveransen och produkterna är oskadade. Vid eventuella problem med paket eller saknade varor ska ett skriftligt meddelande skickas via vårt kontaktformulär inom rimlig tid. Vi följer svensk lag och Konsumentverkets råd som säger att det är konsumenten som står för returfrakten om konsumenten ångrar sitt köp. Om det däremot är fel på varan (en reklamation) eller att vi har gjort felleverans betalar vi returfrakten. Kontakta oss innan du skickar tillbaka något så får du en returfraktsedel från oss. Vi betalar frakten om vi har levererat fel vara, eller det är fel på varan. Om du har beställt fel eller ångrar ditt köp betalar du frakten.

Vid berättigad reklamation reparerar eller byter vi ut den felaktiga delen.
För reklamationer, ångrar köp och avbokningar. Vid godkänt reklamation/hävning av köp återbetalar vi summan för din beställning inom 30 dagar.

Beställningsskick och montering
Kunden ansvarar för att kontrollera produktens korrekta skick och att produkten passar där den ska monteras, detta måste kunden kontrollera innan den monteras. Vi ansvarar inte för följdskador, utebliven vinst, förlorad användning, förlorad arbetstid eller liknande. Vi ersätter inga verkstadskostnader som kan uppstå på grund av reklamationer eller följdskador.

Konsumentens (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal
Vi följer Konsumentverkets rekommendationer för e-handel. Konsumenter har i sin tur en lag om konsumentskydd vid distansavtal etc. Den anger i vissa fall rätten att ångra ett köp genom att lämna eller skicka ett meddelande om det inom 14 dagar från den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den.

Tvist
Vi följer Allmänna konsumenttvistenämnden (ARN) vid eventuella oenigheter mellan oss och kunden.

Diverse
Fakta och priser lämnas med reservation för tryckfel, eventuella leverantörers prishöjningar. felaktiga tekniska specifikationer etc. samt för slutförsäljning. Informationen som tillhandahålls härmed utgör ingen garanti för användbarhet, lämplighet, garanti etc. annat än när det anges direkt. Odin Target AB förbehåller sig rätten att ändra all information utan föregående meddelande.

Konton och medlemskap
Om du skapar ett konto på webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under kontot och alla andra åtgärder som vidtas i samband med det. Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka och granska nya konton innan du kan logga in och använda våra tjänster. Att tillhandahålla falsk kontaktinformation av något slag kan leda till att ditt konto avslutas. Du måste omedelbart meddela oss om all obehörig användning av ditt konto eller andra säkerhetsbrott. Vi kommer inte att hållas ansvariga för några handlingar eller försummelser av dig, inklusive eventuella skador av något slag som uppstår till följd av sådana handlingar eller underlåtenheter. Vi kan stänga av, inaktivera eller ta bort ditt konto (eller någon del därav) om vi fastställer att du har brutit mot någon bestämmelse i detta avtal eller att ditt beteende eller innehåll skulle tendera att skada vårt rykte och vår goodwill. Om vi ​​tar bort ditt konto av ovanstående skäl kan du inte registrera dig för våra tjänster igen. Vi kan blockera din e-postadress och din Internetprotokolladress för att förhindra ytterligare registrering.

Länkar till andra webbplatser
Även om denna webbplats kan länka till andra webbplatser, antyder vi inte, direkt eller indirekt, något godkännande, association, sponsring, rekommendation eller koppling till någon länkad webbplats, såvida inte det specifikt anges här. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera, och vi garanterar inte erbjudanden från några företag eller individer eller innehållet på deras webbplatser. Vi tar inget ansvar eller ansvar för åtgärder, produkter, tjänster och innehåll från någon annan tredje part. Du bör noggrant granska de juridiska uttalandena och andra villkor för användning av alla webbplatser som du kommer åt via en länk från denna webbplats. Din länkning till andra webbplatser utanför webbplatsen sker på egen risk.

Förbjudna användningar
Utöver andra villkor som anges i avtalet är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att spam, nätfiska, pharm, förevändning, spindel, krypa eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

Immateriella rättigheter
Detta avtal överför inte till dig någon immateriell egendom som ägs av webbplatsoperatören eller tredje part, och alla rättigheter, titlar och intressen i och till sådan egendom förblir (som mellan parterna) enbart hos webbplatsoperatören. Alla varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med vår webbplats eller tjänster är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör webbplatsoperatören eller webbplatsoperatörens licensgivare. Andra varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper som används i samband med vår webbplats eller tjänster kan vara varumärken som tillhör andra tredje parter. Din användning av vår webbplats och tjänster ger dig ingen rätt eller licens att reproducera eller på annat sätt använda någon webbplatsoperatör eller tredje parts varumärken.

Ansvarsbegränsning
Så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag kommer webbplatsoperatören, dess dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, leverantörer eller licensgivare under inga omständigheter att vara ansvariga gentemot någon person för (a): någon indirekt, tillfällig, speciell, bestraffande, täckning eller följdskador (inklusive, utan begränsning, skadestånd för förlorad vinst, intäkter, försäljning, goodwill, användning av innehåll, påverkan på verksamheten, affärsavbrott, förlust av förväntade besparingar, förlust av affärsmöjlighet) oavsett vilket som helst, enligt någon teori om ansvar, inklusive, utan begränsning, kontrakt, skadestånd, garanti, brott mot lagstadgad skyldighet, vårdslöshet eller annat, även om Webbplatsoperatören har informerats om möjligheten till sådana skador eller kunde ha förutsett sådana skador. I den maximala omfattning som tillåts enligt tillämplig lag, kommer webbplatsoperatörens och dess dotterbolags, tjänstemän, anställda, agenter, leverantörer och licensgivare, i samband med tjänsterna, att begränsas till ett belopp som överstiger en dollar eller eventuella belopp som faktiskt betalas kontant. av dig till Webbplatsoperatören under föregående månadsperiod före den första händelsen eller händelsen som gav upphov till sådant ansvar. Begränsningarna och undantagen gäller även om denna kompensation inte fullt ut kompenserar dig för eventuella förluster eller misslyckas med dess väsentliga syfte.

Skadeersättning
Du samtycker till att hålla webbplatsoperatören och dess dotterbolag, direktörer, tjänstemän, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla ansvar, förluster, skador eller kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, som uppstår i samband med eller härrör från tredje part anklagelser, anspråk, åtgärder, tvister eller krav som görs gällande mot någon av dem som ett resultat av eller relaterade till ditt innehåll, din användning av webbplatsen eller tjänsterna eller något uppsåtligt försummelse från din sida.

Avskiljbarhet
Alla rättigheter och begränsningar i detta avtal kan utövas och ska vara tillämpliga och bindande endast i den mån de inte bryter mot några tillämpliga lagar och är avsedda att begränsas i den utsträckning som är nödvändig så att de inte kommer att göra detta avtal olagligt, ogiltigt eller omöjlig att genomföra. Om någon bestämmelse eller del av någon bestämmelse i detta avtal ska anses vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol med behörig jurisdiktion, är det parternas avsikt att de återstående bestämmelserna eller delarna därav ska utgöra deras avtal med avseende på innehållet i detta, och alla sådana återstående bestämmelser eller delar därav ska förbli i full kraft och verkan.

Tvistlösning
Bildandet, tolkningen och genomförandet av detta avtal och eventuella tvister som uppstår ur det ska styras av Sveriges materiella och processuella lagar utan hänsyn till dess regler om konflikter eller lagval och, i den mån det är tillämpligt, svensk lag. . Den exklusiva jurisdiktionen och platsen för åtgärder relaterade till föremålet för detta ska vara domstolarna i Sverige, och du underkastar dig härmed den personliga jurisdiktionen för sådana domstolar. Du avsäger dig härmed all rätt till en juryrättegång i alla förfaranden som uppstår ur eller relaterade till detta avtal. Förenta nationernas konvention om avtal om internationella försäljningar av varor gäller inte detta avtal.

Ändringar och tillägg
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta avtal eller dess policyer som hänför sig till webbplatsen eller tjänsterna, i kraft när en uppdaterad version av detta avtal publiceras på webbplatsen. När vi gör det kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. Fortsatt användning av webbplatsen efter sådana ändringar ska utgöra ditt samtycke till sådana ändringar.

Godkännande av dessa villkor
Du bekräftar att du har läst detta avtal och godkänner alla dess villkor. Genom att använda webbplatsen eller dess tjänster samtycker du till att vara bunden av detta avtal. Om du inte samtycker till att följa villkoren i detta avtal har du inte behörighet att använda eller komma åt webbplatsen och dess tjänster.

Kontakta oss
Om du vill kontakta oss för att förstå mer om detta avtal eller vill kontakta oss angående något som rör det, kan du skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

Detta dokument uppdaterades senast den 4 oktober 2022